PRIVACYVERKLARING SIGIKIDSHOP

 ALGEMEEN

Sigikidshop, gevestigd Korte Hoogstraat 26, 3011GL Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 24250872 vindt de bescherming van privacy uiterst belangrijk. Sigikidshop  wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Sigikidshop vindt het belangrijk dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Sigikidshop verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt. Sigikidshop nodigt u uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

TOEPASSING

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de sigikidshop.nl en de bezoekers van de fysieke winkel.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. Sigikidshop  streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens als Sigikidshop uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Sigikidshop verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verzendpagina van onze website en die Sigikidshop verkrijgt door uw gebruik van onze website.

Sigikidshop treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sigikidshop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sigikidshop, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sigikidshop verstrekt. Sigikidshop kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-voor- en achternaam

-adresgegevens

-telefoonnummer

-e-mailadres

-IP-adres

 

WAAROM SIGIKIDSHOP GEGEVENS NODIG HEEFT

Sigikidshop verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen, mocht dat noodzakelijk zijn en om uw bestelling toe te kunnen sturen.

HOE LANG SIGIKIDSHOP GEGEVENS BEWAART

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

DELEN MET DERDEN

Sigikidshop verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sigikidshop maakt gebruik van dienstenaanbieders, zoals postverwerkers, banken etc.

 

In enkele gevallen is Sigikidshop wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mede te delen aan overheidsinstanties. In het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kan Sigikidshop worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan een overheidsinstantie te overhandigen.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Sgikidshop worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sigikidshop gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Sigikidshop maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Sigikidshop te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sigikidshop heeft hier geen invloed op. Sigikidshop heeft Google geen toestemming gegeven om via Sigikidshop verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen, voor zover wettelijk toelaatbaar. U kunt Sigikidshop hiertoe telefonisch, per mail, per post, of mondeling in de winkel benaderen. Sigikidshop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Sigikidshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sigikidsop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Sigikidshop streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke winkel als in de webwinkel. Sigikidshop draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

RECHTEN VAN DE KLANT

U kunt ten allen tijden Sigikidshop verzoeken om uw gegevens te wissen. Sigikidshop zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na het verzoek, uw gegevens verwijderen. U kunt uw verzoek doen:

 • telefonisch: 010-4135495;
 • Schriftelijk per post
  Sigikidshop
  Korte Hoogstraat 26
  3011GL ROTTERDAM;
 • Schriftelijk per mail:
  info@sigikidshop.nl
 • Mondeling in onze fysieke winkel:
  Korte Hoogstraat 26
  3011GL Rotterdam
  010-4135495

Als u dit nodig acht, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(autoriteitpersoonsgegevens.nl)

WIJZIGINGEN

Sigikidshop behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.